Reparationsvillkor

12. Betalning av reparation

Om inget annat avtalats, är kunden skyldig att betala verkstaden för utfört arbete

kontant snarast efter det att arbetet slutförts, som huvudregel när fordonet

hämtas.

Verkstaden är skyldig att presentera en specificerad räkning om kunden begär

detta. Har kunden vid bokningen av arbetet begärt en specificerad räkning är

han inte skyldig att betala innan en sådan räkning presenterats.

Betalar inte kunden vid avhämtning det som verkstaden har att fordra på grund

av uppdraget, får verkstaden hålla kvar fordonet till dess att man fått betalt eller,

vid tvist om betalningen, tills kunden ställt godtagbar säkerhet för det begärda

beloppet. En sådan säkerhet kan vara att beloppet deponeras hos en bank. För

det deponerade beloppet ska i så fall anges att det får disponeras av den part

som enligt en överenskommelse, ett beslut av allmänna reklamationsnämnden

(ARN) eller ett domstolsbeslut är berättigad till hela beloppet eller del därav.

Om kunden inte betalat i rätt tid har verkstaden rätt att debitera dröjsmålsränta i

enlighet med gällande räntelag på det belopp som verkstaden är berättigad till.

 

13. Kostnad för förvaring

Om kunden inte inom fyra arbetsdagar från det att fordonet kommit till

verkstaden angivit ett reparationsuppdrag, trots att verkstaden gjort skäliga

försök att kontakta kunden, debiteras en förvaringskostnad för den tid under

vilken verkstaden förvarat fordonet utan att reparationsuppdrag preciserats.

En förvaringskostnad debiteras även i det fall kunden inte hämtar fordonet den

avtalade dagen. Kostnaden börjar i sådant fall löpa fr.o.m. dagen efter den dag

fordonet skulle hämtats.

En förutsättning för att verkstaden ska ha rätt att debitera förvaringskostnad är

att kunden i förväg blivit informerad om denna rätt.

 

14. Utbytta delar

Utbytta delar och tillbehör är kundens egendom och ska hållas tillgängliga vid

avhämtning av fordon. Verkstaden har dock ingen skyldighet att förvara eller

spara sådana delar efter det att fordonet har avhämtats.

 

 

15. Reklamation

Vill en kund åberopa att arbetet är undermåligt eller att den utförda tjänsten på

annat sätt är felaktig måste kunden reklamera felet till verkstaden i enlighet med

denna bestämmelse. Reklamerar kunden för sent förlorar han rätten åberopa

felet.

En konsument måste reklamera felet inom skälig tid efter det att konsumenten

märkt, eller borde ha märkt felet. En reklamation som gjorts inom två månader

efter det att konsumenten upptäckt felet ska alltid anses ha kommit in i rätt tid.

Konsumenten förlorar dock sin rätt till reklamation tre år efter det att uppdraget

avslutats.

En näringsidkare ska reklamera felet inom 14 dagar från det att felet upptäckts,

men kan aldrig reklamera senare än ett år efter avslutat uppdrag.

Verkstaden är skyldig att så snart som möjligt behandla en inkommen

reklamation.

Om ett fel uppkommer när fordonet befinner sig på annan ort ska kunden ta

kontakt med verkstaden som utfört det ursprungliga uppdraget för att samråda

om vilka åtgärder som ska vidtas. Verkstaden är skyldig att ersätta kostnad för

en reparation eller annat som kunden beordrat på en annan verkstad endast om

kunden först kontaktat ursprungsverkstaden, och denne inte har beaktat

reklamationen trots att den varit berättigad, eller om kunden p.g.a. särskilda

omständigheter inte kunnat nå ursprungsverkstaden.

Vid uppenbart felaktig reklamation har verkstaden rätt att debitera kunden

kostnader för undersökning.

 

 

16. Påföljder vid fel

Verkstaden åtar sig att på anvisad verkstad, utan onödigt dröjsmål, efter det att

kunden gett verkstaden möjlighet till det, kostnadsfritt avhjälpa fel i utfört

arbete. Åtagandet, som även inkluderar transportkostnader, gäller dock inte om

avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora i

förhållande till felets betydelse för kunden.

Om verkstaden inte avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har kunden rätt till

avdrag på priset, alternativt rätt att häva avtalet. Kunden ska i normalfallet inte

behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök från verkstaden för samma fel.

Om kunden, utan särskilda skäl, har avböjt verkstadens erbjudande om att

avhjälpa felet har kunden dock förlorat sin eventuella rätt till prisavdrag eller

hävning av köpet.

 

17. Verkstadens ansvar för fordonet

Verkstaden ansvarar för att fordonet inte skadas under den tid det är inlämnat.

Ansvaret övergår på verkstaden när fordonet ställts på anvisad plats och

nycklarna har överlämnats. Verkstaden har dock inget ansvar i de fall verkstaden

kan påvisa att skadan inte beror på försummelse från verkstadens sida.

För föremål som lämnats kvar i fordonet, vilka inte hör till den normala

utrustningen, ansvarar verkstaden endast om det särskilt avtalats.

Verkstadens ansvar för fordonet upphör då kunden vid avhämtning återtagit

nycklarna eller när fordonet ställts på en av kunden anvisad plats och låsts.

 

 

18. Skadestånd

En konsument har under de i 31-34§§ konsumenttjänstlagen angivna

förutsättningarna rätt till ersättning för skada, t.ex. utgifter och förluster, som

han drabbats av på grund av fel eller dröjsmål. Ersättning utgår dock aldrig för

förlust i näringsverksamhet.

Ersättning för att konsumenten inte kunnat nyttja fordonet utgår inte om

ersättningsfordon har ställts till förfogande. I annat fall utgår en ersättning som

motsvarar de faktiska kostnaderna enligt försäkringsbolagens normer för

stilleståndsersättning.

 

 

19. Garanti

Verkstaden lämnar 24 månaders eller max 1000mil garanti efter det att uppdraget avslutats.

Försämras resultatet under garantitiden kan garantin tas i anspråk. Garantin

gäller inte för senare ägare av fordonet. Garantin gäller inte heller om:

1.Verkstaden kan visa att det påtalade felet beror på en olyckshändelse eller en

därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något

liknande förhållande på kundens sida;

2.Tjänsten har utförts provisoriskt eller om kunden p.g.a. osäkerhet om

reparationsresultatet, blivit avrådd att låta utföra tjänsten och detta är

dokumenterat;

3.Tjänsten utförts med material som kunden tillhandahållit och felet kan

härledas till materialet; eller

4.Försämringen beror på normalt slitage.

 

 

Garantin omfattar inte heller arbeten av justeringskaraktär, exempelvis

hjulinställning, strålkastarinställning eller liknande.

För reservdelar och tillbehör har verkstaden samma ansvar mot kunden som

aktuell leverantör lämnar i sina leveransbestämmelser. Om leverantörens

åtagande är av mindre omfattning än verkstadens omfattning ska kunden göras

uppmärksam på detta.

Vill kunden utnyttja garantin ska han reklamera felet till verkstaden så snart som

möjligt men i vart fall inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde ha

upptäckts. Reklamationen måste alltid ske inom angiven garantitid. Görs inte

reklamationen inom angiven tid förlorar kunden sin rätt att utnyttja garantin.

 

 

20. Force Majeure

Verkstaden är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse

enligt dessa allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande

omständighet enligt nedan, vilken verkstaden inte kunnat förutse och förhindra,

i de fall omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder från myndighet, konflikt på

arbetsmarknaden, blockad, sabotage, krig, naturkatastrof, översvämning, brand

eller olyckshändelse av större omfattning.

 

 

21. Tvist

Om en tvist uppstår mellan verkstaden och en konsument och om parterna inte

kan lösa den på egen hand kan konsumenten vända sig till den kommunala

konsumentvägledningen eller till ARN. Verkstaden förbinder sig att följa ARNs

rekommendationer. Tvister kan även prövas av svensk allmän domstol.

Om en tvist uppstår mellan verkstaden och en näringsidkare och om parterna

inte kan lösa den på egen hand ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol.

Gentemot näringsidkare är verkstadens ansvar begränsat i förhållande till vad

som angivits i detta avtal.

 

Reparationsvillkor ADBilverkstad 2014

 

 

 

 

Reparationsvillkor

 

1. Definitioner

•Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer

en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet.

Konsumenter omfattas av konsumenttjänstlagen (1985:716).

2.Med näringsidkare menas i dessa bestämmelser en fysisk eller juridisk person

som beställer en tjänst för ändamål som har samband med den egna

näringsverksamheten.

3.Med kund menas i dessa bestämmelser såväl konsument som näringsidkare.

4.Med verkstad menas i dessa bestämmelser någon av AD Bilverkstads

verkstäder, vilka samtliga presenteras på www.adbilverkstad.se.

 

2. Allmänt

Verkstaden åtar sig att:

•Utföra tjänsten fackmannamässigt

2.Med omsorg ta till vara kundens intressen

3.Samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt

4.Tillhandahålla det material som behövs.

 

3. Beställning av reparation

En skriftlig bekräftelse av uppdraget ska lämnas till kunden om denne inte avstår

från att få en sådan. Ett sådant avstående ska noteras på arbetsordern.

Ett avtal om en eventuell provisorisk reparation eller annan avvikelse från ett

fackmannamässigt utförande ska tydligt antecknas på

bekräftelsen/arbetsordern, med angivande av orsak.

 

 

4. Prisuppgift

Verkstaden ska till konsumenter lämna en skriftlig prisuppgift på hela uppdraget

om detta beräknas kosta 2000:- eller mer. Prisuppgiften kan vara exakt,

ungefärlig eller anges till ett högsta pris.

I fall då kostnaden för uppdraget beräknas understiga 2000:- ska en skriftlig

prisuppgift lämnas om konsumenten begär det.

Undantag från att lämna en prisuppgift kan göras om uppdraget är så

ospecificerat att det är omöjligt att lämna en uppgift ens om ett ungefärligt pris

eller ett högsta pris. Kunden ska i sådant fall upplysas om den osäkerhet som

råder kring vilket pris uppdraget kommer att betinga och en notering om detta

ska göras på beställningen/arbetsordern.

Undantag från att lämna en skriftlig prisuppgift kan göras om konsumenten

avstår från en sådan uppgift eller om det medför betydande praktiska

svårigheter att lämna en skriftlig prisuppgift. Uppdraget och prisuppgiften ska i

sådant fall muntligen beskrivas för och godkännas av konsumenten innan

arbetet påbörjas och notering om detta ska göras på beställningen/arbetsordern.

Avser uppdraget en förberedande undersökning eller felsökning för att utreda

omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten skyldig att betala

för denna. Verkstaden ska i sådana fall ange ett högsta pris för felsökningen, om

inte konsumenten avstår från sådan uppgift.

Om en ungefärlig prisuppgift lämnas får den inte överskridas med mer än 15%,

dock aldrig mer än med 2000:-, om ingen annan prisgräns har avtalats. Har

konsumenten angett ett högsta pris (pristak) får detta inte överskridas utan att

konsumenten i förväg lämnar sitt godkännande.

Näringsidkare har endast rätt till prisuppgift på uttrycklig begäran. I sådant fall

gäller ovanstående bestämmelser för den till näringsidkaren lämnade

prisuppgiften.

 

5. Avrådande

Verkstaden är skyldig att avråda från de uppdrag som inte är till rimlig nytta för

kunden, t.ex. när priset för reparationen överstiger hälften av fordonets

beräknade marknadsvärde. Om kunden trots avrådan önskar få uppdraget utfört

ska detta antecknas på bekräftelsen/arbetsordern.

Om det under reparationens gång visar sig att reparationen inte kommer att bli

till rimlig nytta för kunden ska arbetet avbrytas och kunden kontaktas för

anvisning om eventuellt fortsatt arbete. Väljer kunden i ett sådant fall att inte

fullfölja avtalat uppdrag äger verkstaden rätt till skälig ersättning för utfört

arbete och för eventuella ytterligar nödvändig arbeten för återställande av

fordonet.

 

6. Inlämning fordon

Vid inlämning av fordon till verkstaden ska arbetsordern presenteras för och

signeras av kunden.

Nyckeln ska märkas med för ändamålet avsedd märklapp där kvittodel ska

lämnas till kunden, varefter nyckeln ska förvaras på säkert sätt.

Under arbetets gång förbinder sig verkstaden att använda skyddsmateriel, t.ex.

sitsskydd och golvskydd, för att skydda kundens egendom.

 

7. Tilläggsarbete

Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det

ursprungliga uppdraget, men som p.g.a. sitt samband med uppdraget är

lämpligt att utföra samtidigt, ska kundens anvisningar inhämtas före det att

sådant tilläggsarbete påbörjas. Kundens anvisningar ska noteras på

arbetsordern.

I de fall kunden inte kan nås inom rimlig tid får verkstaden ändå utföra lämpliga

tilläggsarbeten om priset inte överskrider 10 % av det senast avtalade priset eller

om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få utfört det uppkomna

tilläggsarbetet.

Om kunden inte kan nås är verkstaden ändå skyldig att utföra tilläggsarbeten

som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för kunden.

För tilläggsarbeten har verkstaden rätt till skäligt pristillägg, med hänsyn till

arbetets art, omfattning och utförande. Normalt bör ett sådant pristillägg inte

överskrida 15% av priset på det senaste avtalade arbetet. Har kunden angivit ett

högsta pris får det dock inte överskridas.

Tidpunkter då man försökt få kontakt med kunden ska antecknas på

arbetsordern.

 

 

8. Leveranstid

För standardbetonade arbeten, t.ex. service och underhållsarbeten ska en

tidpunkt för leverans anges redan vid beställningen och antecknas på

bekräftelsen/arbetsordern. I övriga fall, t.ex. vid felsökning eller vid mer

omfattande reparationer, ska leveranstiden anges när reparationens omfattning

konstaterats.

Om en leveranstid inte har angivits på bekräftelsen/arbetsordern ska uppdraget

utföras inom en tid som är skälig med tanke på arbetets omfattning och art. Vid

eventuell försening ska kunden informeras och en ny leveranstid avtalas.

 

 

9. Leveransförsening

Om ett uppdrag inte påbörjats, framskrider eller avslutas såsom

överenskommits, och detta inte beror på förhållande från kundens sida, är

verkstaden i dröjsmål. Kunden har då rätt att hålla inne betalningen som

säkerhet för sina krav, kräva att verkstaden utför uppdraget inom skälig tid eller,

om förseningen är väsentlig, häva avtalet. Kundens rätt till skadestånd regleras i

punkt 18.

6. Inlämning fordon

Vid inlämning av fordon till verkstaden ska arbetsordern presenteras för och

signeras av kunden.

Nyckeln ska märkas med för ändamålet avsedd märklapp där kvittodel ska

lämnas till kunden, varefter nyckeln ska förvaras på säkert sätt.

Under arbetets gång förbinder sig verkstaden att använda skyddsmateriel, t.ex.

sitsskydd och golvskydd, för att skydda kundens egendom.

 

10. Avbeställning

En konsument har rätt att avbeställa ett uppdrag innan det färdigställts mot en

ersättning till verkstaden beräknad enligt 42§ Konsumenttjänstlagen, d.v.s.

verkstaden har rätt till ersättning för vissa kostnader och för vissa förluster.

 

 

11. Kunden uteblir

Om kunden uteblir från en avtalad tid utan att ha avbeställt blir kunden skyldig

att betala en avbeställningskostnad på 1 000:- förutsatt att verkstaden i förväg

lämnat information om detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olofsdalsvägen 15 - 302 41 Flygstaden/ Halmstad

Allt imon bil oavsett märke, alla bilar behandlar vi med fingertoppskänsla!