Villkor Europagaranti

24 Månaders Internationell (*) Garanti (**) För Reservdelar Och Timlön För

Alla Reparationer Och/eller Service Som Utförts Av En AD Bilverkstad

Viktigt: för alla arbeten som utförts av en AD Bilverkstad får Ni en

daterad faktura

med beskrivning av vad som utförts. Denna faktura skall behållas

åtminstone

24 månader. Den utgör beviset för att arbetet utförts hos en AD

Bilverkstad och måste kunna uppvisas för att garantin skall gälla.

 

Tillvägagångssätt vid problem:

A. I ditt hemland

I hemlandet gäller ej de Internationella garantivillkoren.

Kontakta därför den AD Bilverkstad som utfört den reparation eller service

som reklamationen gäller, så hjälper dom dig enligt de nationella regler som

gäller för garanti ärenden.

 

B. I utlandet

B.1. I ett land där det finns AD Bilverkstad (ett ’AD Garage’); titta

på vår internationella lista över AD Bilverkstad.

1. Ta kontakt med närmaste AD Bilverkstad och förklara vad som hänt.

2. Den utländska AD Bilverkstad kommer att identifiera felet och

fastställa

om det täcks av garantin (**) eller inte.

3. Den utländska AD Bilverkstad kommer att ge Er en faktura för arbetet

(omfattande reservdelar och timlön). Om felet täcks av garantin (**)

ger verkstaden Er ett nytt, vederbörligen undertecknat garantibevis.

4. Ni betalar fakturan och fortsätter Er resa. Det undertecknade garantibeviset

som Ni har fått av AD Bilverkstad utgör garanti för att

kostnaderna för reparationen i sin helhet kommer att återbetalas

senare.

B.2. I ett land där det inte finnas några AD Bilverkstad.

Be närmaste verkstad om hjälp. Spara, efter eventuell reparation, alla

dokument (faktura med uppgift om reservdelar, timlön och beskrivning av

reparationen) och eventuella defekta delar. Även om ett sådant fall inte

täcks av den internationella (*) AD Bilverkstad garantin (**) råder vi Er att

ta kontakt med en AD Bilverkstad i det egna landet för att få undersökt

om det är ett garantifall (**). Om så är fallet, kommer han att ge Er ett

ersättningsförslag.

Hur får Ni Era pengar tillbaka?

1. Gå tillbaka till den AD Bilverkstad som utfört den första reparationen/

servicen.

2. Överlämna till denne:

- vederbörandes egen faktura för det första arbetet

- fakturan från den utländska AD Bilverkstad

- garantibeviset

- eventuella defekta motordelar

- eventuellt expertens faktura (om expert anlitades; se vidare i

Riktlinjer för Internationell Garanti).

3. AD Bilverkstad i hemlandet kommer att återbetala alla kostnader för

reparationen i utlandet plus eventuella expertkostnader.

Även vid olycksfall kan AD Bilverkstad vara Er behjälplig. Tveka inte att

uppsöka närmaste AD Bilverkstad vid problem.

 

Riktlinjer för tillämpningen av den Internationella (*) Garantin (**)

 

Vad Ni bör veta på förhand …

 

Det internationella (*) nätverket av AD Bilverkstad omfattar mer än 4500

serviceställen i över 13 europeiska länder. Detta närverk koordineras, styrs

och förses med reservdelar av AD, en grupp oberoende, professionella

grossistföretag i motordelar som redan år 1970 valde att samla sina krafter

och organisera sig på nationell och europeisk nivå. Målsättningen var och

är fortfarande att sörja för att AD Bilverkstad kan erbjuda optimal service

för att kunna motsvara de krav som dagens bilförare ställer.

 

De i AD-nätverket erbjudna och monterade reservdelarna och övriga

produkter har valts med omsorg av nationella och internationella

specialister som vakar över att den stränga kvalitetsnormen respekteras

 

- för de märkesreservdelar, tillverkade av de mest kända reservdelsfabrikanterna,

som återförsäljs av AD under tillverkarens namn

- för produkterna under det egna exklusiva märket ’AD’.

 

I de följande paragraferna beskrivs denna garanti (**) och hur den är avsedd att

tillämpas.

 

Skulle Ni vara tveksam eller ha frågor i samband med denna garanti (**)

föreslår vi att Ni kontaktar Er närmaste AD Bilverkstad för information och råd.

 

§ 1: Bevis

En faktura skall ställas ut efter varje reparation eller serviceåtgärd av Er AD Bilverkstad med

uppgift om åtgärdens datum, identifikation av Ert fordon och en beskrivning av det utförda

arbetet. Fakturan bör Ni behålla åtminstone 24 månader. Ni kommer att behöva den i händelse av

en garantireklamation (**). Den utgör bevis på att service-åtgärden eller reparationen utfördes av

en AD Bilverkstad.

 

§ 2: Geografisk giltighet

Garantin (**) gäller reservdelar och timlön i alla länder där nätverket av AD Bilverkstad finns.

I januari år 2014 omfattar nätverket följande länder: Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna,

Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Rumänien, Ukraina och Österrike.

 

§ 3: Garantins längd

Denna internationella (*) garanti (**) gäller under 24 månader som börjar med det datum som

finns angivet på service/reparationsfakturan.

 

§ 4: Garantin vid anlitande av expert

AD Bilverkstad kommer att undersöka felet och avgör, beroende på den defekta delens och de

angränsande delarnas beskaffenhet, om det är en garanti(**)skada eller ej.

a. Det är fråga om garanti (**) i bl annat följande fall:

- onormalt slitage

- skada av en reservdel på grund av felaktig montering eller fabrikationsfel

- garantin täcker alla reparationskostnader utomlands liksom eventuella avgifter, i den

utsträckning som skadan beror på en defekt del eller ett felaktigt montage av den AD

Bilverkstad som utförde den ursprungliga reparationen eller servicen.

- garantin täcker också skador på andra delar av Ert fordon som en direkt följd av den

eller det felaktiga montaget av AD Bilverkstad ifråga.

b. Det är inte fråga om garanti (**) i följande fall:

-- normalt eller förväntat slitage av en del

-- rostskada

-- bilen har använts under omständigheter som den inte är utformad och tillverkad för

-- bilen har inte servats med de tidsintervall som är föreskrivna

c. Garantin (**) täcker inte eventuella assistanskostnader: bogsering, förflyttningar,

hotellkostnader etc

d. Indirekt skada som t ex skada genom olyckshändelse eller personskada täcks inte av garantin

(**) även om den skulle vara förorsakad av felmontage av AD Bilverkstad eller en defekt

reservdel.

 

Enligt gällande nationella eller regionala bestämmelser för garanti och produktansvar,

kan endast den AD Bilverkstad som utfört reparationen eller servicearbetet ifråga hållas

ansvarig. Vid olycks-händelse eller personskada rekommenderas att alla dokument och defekta

delar som kan ha förorsakat skadan sparas som bevismaterial.

En expert kan ha anlitats på bilägarens initiativ.

 

I sådana fall sammanläggs dessa kostnader

med kostnaderna för eventuell reparation utförd under garantin (**) och blir under sådana

omständigheter återbetalade senare. Skulle skadan bedömas som EJ täckt av garantin (**)

ansvarar bilägaren själv för expertkostnaden.Om det är fråga om ett garantifall (**) kommer AD Bilverkstad att efter bästa förmåga lösa

problemet och förse Er med följande handlingar:

 

-- ett speciellt garantiformulär, ifyllt och undertecknat av AD Bilverkstad. Detta formulär visar att

garantin (**) gäller och att Ni kommer att få ersättning

-- en faktura för reparationen under garantin (**) med detaljerade uppgifter om pris för

reservdelar samt timlön

-- den defekta reservdelen om det är möjligt och rimligt

-- i det fall en expert anlitats, en faktura och en rapport från denne

Ni skall betala denna faktura till den AD Bilverkstad som utfört reparationen under garanti (**)

tillsammans med eventuell faktura från experten.

 

§ 5: Hur Ni får tillbaka Era pengar

Besök inom 30 dagar efter att garantireparationen (**) har utförts i utlandet den AD Bilverkstad

som utförde det ursprungliga arbetet och överlämna:

- garantiformuläret

- fakturan för det ursprungliga arbetet (som utfördes av AD Bilverkstad)

- fakturan för garantireparationen (som utfördes av den utländska AD Bilverkstad)

- de defekta delarna (om möjligt)

- expertens rapport och faktura (om expert har anlitats)

Ni erhåller fullständig återbetalning av fakturabeloppet (reservdelar + timlön) och de eventuella

expertkostnaderna, även erlagd moms.

Om den AD Bilverkstad som vid garantitidpunkten utförde den ursprungliga reparationen eller

servicen inte längre ingår i nätverket av AD verkstäder, kan Ni undantagsvis vända Er till någon

annan AD Bilverkstad i Er region. Vederbörande kommer att hantera garantin (**) på precis

samma sätt.

 

§ 6: Tidsbegränsning

Om AD Bilverkstad (i hemlandet) som utförde den ursprungliga reparationen/servicen inte erhållit

anmälan om garantin (**) inom 30 dagar efter faktura datum för den under garantin (**) utförda

reparationen (av AD Bilverkstad i utlandet) förbehåller vi oss rätten att vägra garantin. Eventuella

kostnader för reparation/service och expert kommer i sådant fall inte att betalas. För att registrera

garantin (**) måste AD Bilverkstad skriftligen informera sin centralorganisation om garantifallet

(belopp + kund ID etc.) genom att skicka in ett garantiformulär, originalfakturan (för den

ursprungliga reparationen/servicen) och fakturan från AD Bilverkstad i utlandet.

 

§ 7: Jurisdiktion

Tvister i samband med denna överenskommelse skall biläggas genom vederbörlig rättsinstans i

det land där den AD Bilverkstad som utförde det ursprungliga arbetet bedriver sin verksamhet.

 

 

(*) I alla dessa länder finns det AD Bilverkstad: Finland, Frankrike, Italien,

Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Rumänien,

Ukraina och Österrike

 

(**) Den AD Bilverkstad som utförde den ursprungliga reparationen eller servicen (i

Ert hemland)kommer att återbetala hela fakturabeloppet (delar + timlön) samt

eventuella avgifter och moms.

Olofsdalsvägen 15 - 302 41 Flygstaden/ Halmstad

Allt imon bil oavsett märke, alla bilar behandlar vi med fingertoppskänsla!